Hướng dẫn cách sử dụng hàng khuyến mãi, cho tặng khách hàng

Kinh Nghiệm  22/02/2024 Đỗ Hằng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TỈNH BẮC NINH

Số:5698/CTBNI-TTHT V/v lập hóa đơn hàng tặng

không thu tiền Bắc Ninh, ngày 22 tháng 12 năm 2023

Kính gửi: Công ty TNHH Cymmetrik Technologies Việt Nam

Mã số thuế: 2301153067

Địa chỉ: Nhà xưởng 2B, lô CN02-1, KCN Yên Phong (khu mở rộng), xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 15/12/2023, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh nhận được công văn số 04-2023 của Công ty TNHH Cymmetrik Technologies Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Công ty”) đề nghị hướng dẫn về việc lập hóa đơn hàng tặng không thu tiền. Về nội dung này, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định:

“ Điều 4. Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ

1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn đã giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.

” Tại khoản 5 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Điều 7. Giá tính thuế … 5. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho .

Một số hình thức khuyến mại cụ thể được thực hiện như sau:

a) Đối với hình thức khuyến mại đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền, tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền thì giá tính thuế đối với hàng mẫu, dịch vụ mẫu được xác định bằng 0. …

b) Đối với hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, dịch vụ trước đó thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã giảm áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo. …

c) Đối với các hình thức khuyến mại bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ thì không phải kê khai, tính thuế GTGT đối với phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ tặng kèm. …

” Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty thực hiện chương trình khuyến mại dưới các hình thức xuất hàng hóa để tặng khách hàng không thu tiền hoặc chiết khấu thương mại. Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn như sau:

Trường hợp chương trình khuyến mại được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thương mại thì Công ty lập hóa đơn đối với hàng hóa dùng để khuyến mại cho khách hàng theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, khoản 5 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

  • Hiện nay, Pháp luật thuế, hóa đơn không có quy định giới hạn số tiền cho một (01) lần tặng hàng không thu tiền tương ứng với một (01) hóa đơn GTGT.
  • Về quy trình thực hiện và các thủ tục đăng ký chương trình khuyến mại, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Sở Công thương) đê thực hiện theo đúng quy định.

Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn để Công ty biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có điều gì vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh (phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế – số điện thoại: 0222.3822347) để được hướng dẫn và giải đáp./

Nơi nhận

  • Như trên; KT.CỤC TRƯỞNG
  • Lãnh đạo Cục; PHÓ CỤC TRƯỞNG
  • Các phòng, các CCT thuộc Cục Thuế; Nguyễn Hữu Trường
  • Website Cục Thuế;
  • Lưu: VT, TTHT (Dthhue-7,20)Bài viết khác:


  dvktHang@gmail.com
  0937.31.91.94
  fb.com/DichVuKeToanTaiNha

Liên hệ

Kế toán trưởng: Đỗ Hằng
Điện thoại: 0937.31.91.94
Giờ làm việc: Sáng 8h30-11h30, Chiều 13h30-17h00
Email: dvktHang@gmail.com
Địa chỉ: 56 Đường Nguyễn Gia Trí (Đường D2 cũ), Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp HCM

Kết nối với chúng tôi


Copyright © 2015 - 2021 DichVukeToanTaiNha.Net - All rights reserved
error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo