Mẫu bảng kê chi tiền theo QĐ 48 – Cách viết cụ thể

Kinh Nghiệm  02/03/2018 hangdo

Bảng kê chi tiền là bảng liệt kê các khoản tiền đã chi, làm căn cứ quyết toán các khoản tiền đã chi và ghi sổ kế toán.

Mẫu bảng kê chi tiền: Mẫu số 09 – TT

Đơn vi: 
B phn:……….
                         Mu s: 09 – TT
      (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
            Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 
 

BNG KÊ CHI TIN

Ngày …tháng …năm ….

Họ và tên người chi: ……………………………………………………………………………………….
Bộ phận (hoặc địa chỉ): ……………………………………………………………………………………
Chi cho công việc: ………………………………………………………………………………………….

STT Chứng từ Nội dung chi Số tiền
Số hiệu Ngày, tháng
A B C D 1
         
      Cộng  

Số tiền băng chữ: …………………………………………………………………………………………….
(Kèm theo …. chứng từ gốc).

Người lp bng kê
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người duyt
(Ký, họ tên)

* Hướng dẫn cách viết bảng kê chi tiền:

Góc trên bên trái ghi rõ tên đơn vị. Phần đầu ghi rõ họ tên, bộ phận, địa chỉ của người chi tiền và ghi rõ nội dung chi cho công việc gì.
–     Cột A,B,C,D ghi rõ số thứ tự, số hiệu, ngày, tháng chứng từ và diễn giải nội dung chi của từng chứng từ.
–     Cột 1: Ghi số tiền.
Bảng kê chi tiền phải ghi rõ tổng số tiền bằng chữ và số chứng từ gốc đính kèm.
Bảng kê chi tiền được lập thành 2 bản:
          – 1 bản lưu ở thủ quỹ.
          – 1 bản lưu ở kế toán quỹ.

Mọi thông tin xin liên hệ

Dịch Vụ Kế Toán Tại Nhà

Kế toán : Đỗ Hằng
Địa chỉ : 56 Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
Di động : 0937. 31 91 94 – 0965.71.48.78
Email : dvkthang@yahoo.com
Website : ketoanbanthoigian.com


Bài viết khác:


  dvktHang@gmail.com
  0937.31.91.94
  fb.com/DichVuKeToanTaiNha

Liên hệ

Kế toán trưởng: Đỗ Hằng
Điện thoại: 0937.31.91.94
Giờ làm việc: Sáng 8h30-11h30, Chiều 13h30-17h00
Email: dvktHang@gmail.com
Địa chỉ: 56 Đường Nguyễn Gia Trí (Đường D2 cũ), Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp HCM

Kết nối với chúng tôi


Copyright © 2015 - 2021 DichVukeToanTaiNha.Net - All rights reserved
error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo