Mẫu Hợp Đồng Lao Động cho Nhân Viên mới nhất năm 2019

Kinh Nghiệm,Tin Tức  06/08/2019 Đỗ Hằng

Công Ty …………………                                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Số : …../ HĐLD

 -Căn cứ vào Bộ Luật Lao Động số 10/2012/QH13 ngày 18/06/2012

-Căn cứ vào Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính Phủ hướng dẫn chi tiết một  số nội dung của Bộ Luật lao động

Chúng tôi, một bên là : Công Ty ………………………………………………….

Chức vụ: …………………………………………….

Đại diện pháp luật : …………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………

Mã số thuế : …………………………………….

Và một bên là : ………………………………………………………………….

Sinh ngày …… tháng ….. năm …..

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………………

Số CMTND :…………………..           cấp ngày …………………….. do CA :…………………………..

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

 

Điều 1: Công việc và địa điểm làm việc:

1/ Công Việc :

– Chức danh:  Nhân viên

– Công việc phải làm : ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………

2/ Địa điểm làm việc :

Địa điểm : ………………………………………………………………………………………….

 

Điều 2: Thời hạn và công việc hợp đồng

– Loại hợp đồng lao động : hợp đồng lao động có thời hạn

– Từ ngày ……. tháng ……… năm …………. đến ngày …. tháng ….. năm…….

 

Điều 3: Chế độ làm việc

– Thời giờ làm việc : 08 giờ/ngày.

– Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: dụng cụ cần thiết văn phòng.

 

Điều 4: Quyền lợi Nghĩa vụ của người lao động

  1. Quyền lợi:

– Phương tiện đi lại làm việc : tự do

– Mức lương chính thức : …………………………. đồng/tháng

– Hình thức trả lương: Tiền mặt hoặc chuyển khoản

– Phụ cấp gồm: (nếu có)

– Được trả lương vào ngày cuối hàng tháng hoặc trong vòng 5 (năm) ngày đầu tiên của tháng kế tiếp

– Tiền thưởng: áp dụng quy định của luật lao động.

– Chế độ nâng lương: áp dụng quy định của luật lao động.

– Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết…): áp dụng quy định của luật lao động.

– Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế: đóng bảo hiểm theo qui định luật lao động.

+ Người lao động: 10.5%

+Doanh nghiệp: 21.5%

– Chế độ đào tạo: Trong thời gian đơn vị cử đi học người lao động phải hoàn thành khoá học đúng

thời hạn, được hưởng nguyên lương và các quyền lợi khác như người đi làm việc, trừ tiền bồi dưỡng

độc hại.

– Những thỏa thuận khác: đi tham quan, du lịch, nghỉ mát, quà sinh nhật ( nếu có )

  1. Nghĩa vụ:

– Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.

– Chấp hành lệnh điều hành sản xuất – kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động.

– Bồi thường vi phạm và vật chất : bồi thường thiệt hai nếu gây ra mọi thiệt hại cho công ty.

– Thanh toán tiền thuế thu nhập cá nhân, nếu có

 

Điều 5: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

  1. Nghĩa vụ:

– Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao

động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có).

  1. Quyền hạn:

– Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng.

– Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa

ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

 

Điều 6: Điều khoản thi hành

– Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng qui định của thỏa ước

tập thể, trường hợp chưa có thỏa ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

– Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu

lực từ ngày ký hợp đồng. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của

phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

Hợp đồng này ký tại ………………………………………………., ngày …..tháng ….. năm ………….

 

Người lao động                                                                Người sử dụng lao động

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                             (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Tải / download Mẫu hợp đồng lao động : Mau HDLD_NV2019

Bài viết có tính chất tham khảo, Nếu cần hỗ trợ liên hệ : Ms. Hằng 0937319194Bài viết khác:


  dvktHang@yahoo.com
  0937.31.91.94
  fb.com//DichVuKeToanTaiNha

Liên hệ

Kế toán trưởng: Đỗ Hằng
Điện thoại: 0937.31.91.94
Giờ làm việc: Sáng 8h30-11h30, Chiều 13h30-17h00
Email: dvktHang@yahoo.com
Địa chỉ: 56 Đường Nguyễn Gia Trí (Đường D2 cũ), Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp HCM

Kết nối với chúng tôi


Copyright © 2015 - 2018 DichVukeToanTaiNha.Net - All rights reserved
error: Content is protected !!