Kỳ hạn lập báo cáo tài chính

Kinh Nghiệm  02/03/2018 hangdo

Thời điểm lập báo cáo tài chính

1. Đơn vị kế toán thuộc hoạt động kinh doanh phải lập báo cáo tài chính vào cuối kỳ kế toán năm.

2. Đơn vị kế toán bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản phải kết xuất báo cáo tài chính tại thời điểm chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản.

3. Đối với doanh nghiệp nhà nước Viêt Nam, ngoài việc phải kết xuất báo cáo tài chính năm, còn phải kết xuất báo cáo tài chính quý.

 

Việc lập báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất được quy định như sau:

1. Đơn vị kế toán có các đơn vị kế toán trực thuộc, thì ngoài việc phải kết xuất báo cáo tài chính của đơn vị kế toán đó còn phải kết xuất báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất vào cuối kỳ kế toán năm dựa trên báo cáo tài chính của các đơn vị kế toán trực thuộc trong cùng đơn vị kế toán đó.

2. công ty / doanh nghiệp / tổ chức mẹ phải kết xuất báo cáo tài chính hợp nhất vào cuối kỳ kế toán năm theo quy định của Bộ Tài chính.

3. Tổng công ty / doanh nghiệp / tổ chức nhà nước Viêt Nam và doanh nghiệp nhà nước Viêt Nam có các đơn vị kế toán trực thuộc phải kết xuất báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất vào cuối kỳ kế toán quý và cuối kỳ kế toán năm.

4. Bộ Tài chính quy định cụ thể việc kết xuất báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất của đơn vị kế toán có các đơn vị kế toán trực thuộc.

 

Đơn vị tiền tệ rút gọn khi lập báo cáo tài chính hoặc công khai báo cáo tài chính

1. Đơn vị kế toán khi kết xuất báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất từ báo cáo tài chính của các đơn vị kế toán trực thuộc, nếu có số liệu báo cáo trên 9 chữ số thì được lựa chọn sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn là nghìn đồng (1.000 đồng) hoặc triệu đồng (1.000.000 đồng) để kết xuất báo cáo tài chính.

2. Đơn vị kế toán khi công khai báo cáo tài chính được sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn là nghìn đồng hoặc triệu đồng quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Khi sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn, đơn vị kế toán được làm tròn số bằng cách: chữ số sau chữ số đơn vị tiền tệ rút gọn nếu bằng năm (5) trở lên thì được tăng thêm một (1) đơn vị; nếu nhỏ hơn năm (5) thì không tính.

 

Thời hạn nộp báo cáo tài chính

1. Đối với doanh nghiệp nhà nước Viêt Nam:

a) Thời hạn nộp báo cáo tài chính quý:

– Đơn vị kế toán phải nộp báo cáo tài chính quý chậm nhất là 20 ngày, kể từ ngày kết thúc quý; đối với Tổng công ty / doanh nghiệp / tổ chức nhà nước Viêt Nam chậm nhất là 45 ngày;

– Đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty / doanh nghiệp / tổ chức nhà nước Viêt Nam nộp báo cáo tài chính quý cho Tổng công ty / doanh nghiệp / tổ chức theo thời hạn do Tổng công ty / doanh nghiệp / tổ chức quy định.

b) Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm:

Đơn vị kế toán phải nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với Tổng công ty / doanh nghiệp / tổ chức nhà nước Viêt Nam chậm nhất là 90 ngày;

Đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty / doanh nghiệp / tổ chức nhà nước Viêt Nam nộp báo cáo tài chính năm cho Tổng công ty / doanh nghiệp / tổ chức theo thời hạn do Tổng công ty / doanh nghiệp / tổ chức quy định.

2. Đối với các loại doanh nghiệp khác:

a) Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty / doanh nghiệp / tổ chức hợp danh phải nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày;

b) Đơn vị kế toán trực thuộc nộp báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định.

Mọi thông tin xin liên hệ

Dịch Vụ Kế Toán Tại Nhà

Kế toán : Đỗ Hằng
Địa chỉ : 56 Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
Di động : 0937. 31 91 94 – 0965.71.48.78
Email : dvkthang@yahoo.com
Website : ketoanbanthoigian.com


Bài viết khác:


  dvktHang@gmail.com
  0937.31.91.94
  fb.com/DichVuKeToanTaiNha

Liên hệ

Kế toán trưởng: Đỗ Hằng
Điện thoại: 0937.31.91.94
Giờ làm việc: Sáng 8h30-11h30, Chiều 13h30-17h00
Email: dvktHang@gmail.com
Địa chỉ: 56 Đường Nguyễn Gia Trí (Đường D2 cũ), Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp HCM

Kết nối với chúng tôi


Copyright © 2015 - 2021 DichVukeToanTaiNha.Net - All rights reserved
error: Content is protected !!
Contact Me on Zalo