Quy định các Doanh nghiệp siêu nhỏ có phải nộp báo cáo tài chính?

Kinh Nghiệm,Tin Tức  01/03/2019 Đỗ Hằng

Theo Thông tư 132/2018/TT-BTC hướng dẫn và áp dụng như sau :
Chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2019, Thông tư 132/2018/TT-BTC của Bộ Tài Chính về “Chế độ Kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ” sẽ giúp đơn giản hóa các quy trình nghiệp vụ và báo cáo tài chính trong doanh nghiệp.
1. Tiêu chí để xác đinh doanh nghiệp là siêu nhỏ?
Căn cứ vào Điều 6, Chương II, Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ban hành ngày 11/03/2018:
– Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công nghiệp, xây dựng: “Doanh nghiệp siêu nhỏ có số lạo động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng”…
– Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ:“Doanh nghiệp siêu nhỏ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng”…
2. Doanh nghiệp siêu nhỏ có phải nộp Báo cáo tài chính?
Theo Thông tư 132/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2018, doanh nghiệp siêu nhỏ được lựa chọn 01 trong 02 chế độ kế toán, theo đó:
2.1 Các Doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN) theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế PHẢI lập các BCTC, phụ biểu BCTC nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp và cơ quan đăng ký kinh doanh, bao gồm:
Báo cáo tài chính:
+ Báo cáo tình hình tài chính theo Mẫu số B01 – DNSN
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo Mẫu số B02 – DNSN
Phụ biểu báo cáo tài chính:
+ Bảng cân đối tài khoản theo Mẫu số F01- DNSN

Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với NSNN theo Mẫu số F02- DNSN
… “3. Ngoài các báo cáo tài chính quy định tại khoản 1 Điều này, doanh nghiệp siêu nhỏ có thể lựa chọn áp dụng báo cáo tài chính quy định tại Thông tư số 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/8/2016 để phục vụ công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như xác định nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.” (Theo Khoản 3, Điều 13, Chương II, Thông tư 132/2018/TT-BTC)

2.2 Các Doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ KHÔNG BẮT BUỘC phải lập báo cáo tài chính để nộp cho cơ quan thuế. Theo đó:
… “2. Doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ thực hiện các báo cáo theo quy định của pháp luật thuế. Thời gian lập và nộp báo cáo thực hiện theo quy định của pháp luật thuế.”
Nếu lựa chọn áp dụng chế độ kế toán như doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế “để phục vụ cho nhu cầu quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì vẫn lập báo cáo tài chính theo quy định. Báo cáo tài chính được lập KHÔNG PHẢI NỘP cho cơ quan thuế mà được bảo quản, lưu trữ theo quy định và sử dụng tại doanh nghiệp để phục vụ cho việc thanh tra, kiểm tra khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.” (Theo Điều 18, Chương III, Thông tư 132/2018/TT-BTC).

Liên hệ tư vấn : Ms Hằng 0937319194


Bài viết khác:


  dvktHang@yahoo.com
  0937.31.91.94
  fb.com//DichVuKeToanTaiNha

Liên hệ

Kế toán trưởng: Đỗ Hằng
Điện thoại: 0937.31.91.94
Giờ làm việc: Sáng 8h30-11h30, Chiều 13h30-17h00
Email: dvktHang@yahoo.com
Địa chỉ: 56 Đường Nguyễn Gia Trí (Đường D2 cũ), Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp HCM

Kết nối với chúng tôi


Copyright © 2015 - 2018 DichVukeToanTaiNha.Net - All rights reserved
error: Content is protected !!